Home / Bohem Stil / π•€π•–π•–π•šπ•Ÿπ•˜ π•˜π•£π•–π•–π•Ÿ on Twitter

π•€π•–π•–π•šπ•Ÿπ•˜ π•˜π•£π•–π•–π•Ÿ on Twitter

π•€π•–π•–π•šπ•Ÿπ•˜ π•˜π•£π•–π•–π•Ÿ on Twitter: “… “


Source by ilaydakaplan

How is Bohemian Style?

Bohemian style is the best choice that reflects your style when you yourself have a free, comfortable traveler spirit that lives your day, enjoys the moment. The unique colors, patterns, accessories of this style define you when it coincides with your personal taste. Whatever your personality, body and soul that defines you, in this style, everything completes a whole.
Bohemian clothing, in which you may make wonderful combinations once you combine it with different styles, is in a sense to bring together authentic pieces. The main element point is always to manage to blend carefully selected, specially woven or reused old pieces together. In modern life, Boho Chic style is more common than bohemian style. Boho Chic style; It indicates combining trending pieces with Bohemian style. At this point, it is helpful to first take a go through the details that make up the Bohemian Style.

What colors reflect the Bohemian Style?

Bohemian style doesn’t have concern about after the trend. It is a timeless elegance. Comfort are at the forefront. Motifs, fabrics that attract attention with patterns are indispensable for Bohemian Style. Nearly every color is noticeable in colorful patterns. Reds, greens, yellows, blues have different effects on both white and black. The key tones are pastel colors, which we can call spice tones. Cinnamon, camel, saffron, khaki, nefti colors are the absolute most remarkable ones. They are both easy to mix and useful in summer and winter.

If we consider the main patterns of the bohemian style, the shawl pattern, floral fabrics, batik, ombre fabrics, tribal and suzani patterns take the lead. Many fashion designers who use patterns and motifs from ethnic backgrounds also like to utilize them inside their cress, modernize and mix them with different styles.

We see these patterns and motifs in shirts, tunics and different clothes, in addition to in dresses. The clothes that we can say are indispensable for this style are long skirts and dresses. Dresses that must be in your wardrobe, regardless of summer or winter, may also be mini and shabby cut.

Flare or Spanish trousers in Bohemian Style, which evolved from the 70s to today’s day, must also be at hand. Trousers that reflect the style with their different fabrics, cuts and stances offer a comfortable and elegant usage privilege.

Using Bohemian Style Accessories

While creating your style, you need to use lace, chiffon and handcrafted details to produce a Bohemian elegance as well as patterns and motifs. Velvet pieces, additions created using torn veils are the basic components of movement and elegance in this style.

Another method to animate clothes and reflect style is tassels. Jackets, dresses, suede accessories, bags are tasseled in this style. Short or long, one-piece or sequined tassels are important parts of the style.

What’s Bohemian? | How is Bohemian Style?
How is Bohemian Style?

Bohemian style is the best choice that reflects your style when you have a free, comfortable traveler spirit that lives the day, enjoys the moment. The unique colors, patterns, accessories of the style define you when it coincides with your own personal taste. Whatever your personality, body and soul that defines you, in this style, everything completes a whole.
Bohemian clothing, where you can make wonderful combinations whenever you combine with different styles, is in an expression to create together authentic pieces. The key point would be to be able to blend carefully selected, specially woven or reused old pieces together. In modern life, Boho Chic style is more common than bohemian style. Boho Chic style; It means combining trending pieces with Bohemian style. At this point, it is helpful to first take a consider the details that produce up the Bohemian Style.

What colors reflect the Bohemian Style?

Bohemian style doesn’t have concern about following trend. It is a classic elegance. Comfort is at the forefront. Motifs, fabrics that attract attention with patterns are indispensable for Bohemian Style. Almost every color is noticeable in colorful patterns. Reds, greens, yellows, blues have different effects on both white and black. The main tones are pastel colors, which we could call spice tones. Cinnamon, camel, saffron, khaki, nefti colors are the most remarkable ones. They’re both easy to combine and useful in summer and winter.


About bohemsti_d1

Check Also

Boho wall decor, nursery, bohemian decor, baby shower gift, feather, wall hanging, wood wall art, wood art, baby gift, modern art, gift

bi4cent.com | modern blog

Boho wall decor, nursery decor, bohemian decor, baby shower gift, feather, wall hanging, wooden wall …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *